1. Podstawowe dane:


  2. Dane kontaktowe:

  Adres korespondencyjny inny niż powyżej

  Adres korespondencyjny


  3. Rodzaj umowy

  Umowa pierwszorazowaUmowa transferowa

  4. Sposób przekazywania nadpłat w przypadku przekroczenia limitu Wpłat:


  5. Dane uprawnionych do otrzymania środków po śmierci (suma udziałów musi równać się 100%):

  Uprawniony 1

  Uprawniony 2


  6. Oświadczenia obowiązkowe:

  Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i Tabelą Opłat, i akceptuję ich treść.
  Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a, że w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy podlegam odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
  Oświadczam, że nie gromadzę oszczędności na innym indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego.
  Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a o konsekwencjach gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego.
  Oświadczam, że treść Prospektu Informacyjnego Funduszu, w tym opis ryzyk związanych z inwestycją w Fundusz, jest mi znana i ją akceptuję, jak również znam i akceptuję poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z dokonywaniem lokat Funduszu.
  Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie złożenia skargi lub reklamacji na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz o tym, iż Fundusz i Towarzystwo podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.